top of page
5df4d3060ee3981b531a0fcaee6b5f37.jpg

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เป็นนโยบายสําคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่ เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เป็นมาตรการให้บิดา มารดาหรือ ผู้ปกครองนําเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564)

คุณสมบัติ

1.เด็กเกิดหลัง 1 ต.ค.58 มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา/บิดาหรือมารดา ก็เป็นผู้มีสัญชาติไทย)

2.อยู่ในครอบครัวยากจน หรือเสี่ยงต่อความยากจน คือ ครัวเรือนที่สมาชิกในครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อปี

3.ผู้ถือบัตรประกันสังคมสามารถร่วมโครงการได้

4.ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
          1. แบบลงทะเบียน (ดร.01)

          2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้วจากบุคคล 2 คนคือ
          ผู้รับรองคนที่ 1
          - กรุงเทพมหานคร : ให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขต หรืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หรือประธานชุมชน เป็นผู้รับรอง
          - เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล, เมืองพัทยา : ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน เป็นผู้รับรอง
          ผู้รับรองคนที่ 2
          - กรุงเทพมหานคร : ผู้อำนวยการเขต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
          - เมืองพัทยา : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา/ผู้อำนวยการเขต หรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองสิทธิ์ในแบบ ดร.02 ส่วนที่ 4

          3. แบบยืนยันเอกสารการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.04)

          4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของแม่เด็ก หรือพ่อของเด็ก หรือผู้ปกครองของเด็ก แล้วแต่กรณี

          5. สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1
          6. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด 1 ฉบับ (นำมายื่นหลังคลอด)
          7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สามารถยื่นภายหลังได้รับการแจ้งสิทธิ์)
          8. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี) 

ความหมายของสถานะตัว E ในการยื่นลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

หลังจากที่ได้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่ พมจ. ของตัวเอง หลายบ้านตั้งตารอเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ก็อย่าลืม ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และตรวจสอบสถานะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ที่ http://csgcheck.dcy.go.th เพื่อรักษาสิทธิของเรานะคะ หากมีข้อมูลที่ขาด หรือต้องแก้ไข จะได้แก้ไขให้ถูกต้องเพื่อเข้ากระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ซึ่งหลังจากที่มีสถานะที่ให้รอเงินในรอบเดือนหน้า หรือ ให้รอการบันทึกของกรมบัญชีกลาง ก็สามารถตรวจสอบ ที่ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check และคลิปนี้จะมาอธิบายสถาน ตัวEในการตรวจสอบเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ว่าโอเคหรือขาดอะไรรึเปล่าด้วยค่ะ

ตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ์ ดังนี้

📌E ที่พบบ่อย ;

• รอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง : รอบจ่ายเงินตามรอบที่กำหนด

• EXX : ข้อมูลสมบูรณ์

• EX1 : ติดต่อเจ้าหน้าที่

• E00 : ข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง

• E01 : อยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด

• E04 : ถูกระงับสิทธิชั่วคราว ข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงกับจำนวนงวด

• E05 : ข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน

• E10 : ไม่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน เนื่องจากขาดผู้รับรอง (ดร.02 ส่วนที่4)

• E16 : ข้อมูลที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ดร.02 ส่วนที่ 1)

• E19 : รายได้เกิน ต้องระงับสิทธิ์

• E20 : ข้อมูลที่ปฏิเสธการจ่ายเงินจากกรมการปกครองและกรมบัญชีกลาง

• E22 : ข้อมูลที่มีผลต่อการจ่ายเงิน แต่ไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02 ส่วนที่ 2)

• E24 : ระงับสิทธิชั่วคราวเนื่องจากไม่มีข้อมูลผู้รับรองสถานะครัวเรือน แต่มีการจ่ายเงินไปแล้ว (ดร.02 ส่วนที่ 2)

📌E ที่ไม่ค่อยพบ ;

• E02 : ข้อมูลเก่า "ที่ไม่เคยมีการจ่ายเงินสำเร็จ"

• E03 : ข้อมูลที่มีการระงับสิทธิ เช่น เด็กเสียชีวิต , เด็กอยู่ในการอุปการะของหน่วยงานรัฐ

• E06 : ข้อมูลเด็กที่ไม่มีวันเดือนปีเกิด หรือไม่อยู่ในช่วง 1 ตุลาคม 2558

• E07 : ข้อมูลที่ไม่มีวันที่ลงทะเบียน หรือไม่อยู่ในช่วง 15 กันยายน 2558

• E08 : ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิตามไฟล์

• E09 : ข้อมูลช่องทางการรับเงิน/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง

• E11 : ข้อมูลที่มีในไฟล์ประมวลผลกรมบัญชีกลางแต่ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล

• E12 : ข้อมูลที่มีการลงทะเบียนใหม่ โดยในข้อมูลเก่า มีสถานะไม่มีสิทธิ

• E13 : ข้อมูลที่มีการลงทะเบียนใหม่ โดยในข้อมูลเก่า มีสถานะระงับสิทธิ

• E14 : ข้อมูลที่มีการเบิกจ่ายแบบพร้อมเพย์ แต่ไม่มีการระบุชื่อธนาคาร รอ บก. return ธนาคารกลับมาให้

• E15 : ข้อมูลผู้ที่มาให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่มเติม หลัง 30 กันยายน 2561

• E17 : จำนวนผู้ประกันตน(มาตรา39และ40) ลงทะเบียนก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561

• E18 : จำนวนงวดที่รับเงินงวดสุดท้ายอยู่ในปีงบประมาณ 2559-2560

• E21 : ข้อมูลของผู้มีสิทธิแจ้งรับเงินสด

• E23 : ข้อมูลที่มีสถานะ อปท. บันทึก/บันทึก ดร.01 สมบูรณ์ มีผลการจ่ายเงิน

ที่มาข้อมูล: เพจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด , kappok.com , https://csg.dcy.go.th/ และ https://govwelfare.cgd.go.th

bottom of page